Общи положения
 1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за членство в Сдружение „Софийски планински клуб“ (наричано по-долу „СПК“ или „Сдружението“).
 2. Наред с Устава на СПК, настоящите Общи условия са задължителни за всички членове на Сдружението. Всеки член на СПК приема настоящите Общи условия с подаването на заявлението си за членство в Сдружението, което става чрез създаване на профил през сайта на СПК. 
 3. СПК е доброволно сдружение на физически лица за извършване на дейност в обществена полза, изразяваща се в провеждане на планински състезания, походи и други събития за развиване и популяризиране на социалните форми на туризма в планината и спорта на открито. 
 4. СПК не извършва туроператорски услуги и/или услуги, свързани с планинско водене, и не разполага с лицензирани планински водачи. 
Целите на СПК са:
 1. Популяризиране и развитие на туризма в планината (пешеходен, вело, ски и тн.);
 2. Повишаване на нивото на физическата активност на членовете на Сдружението;
 3. Насърчаване на опознаването и опазването на природното и историческото наследство;
 4. Създаване на подходящи условия за приобщаване на млади хора към системни занимания на открито;
 5. Създаване на контакти между младежки и други сдружения и организации, координация на основата на туристически дейности и подпомагане на техните цели;
 6. Работа с деца, лишени от родителска грижа, чрез системни излети и кратки преходи в планината;
 7. Популяризиране и развитие на спортни дейности в планината като скално катерене, планинско колоездене, планинско бягане, каране на ски и сноуборд, и др. 
Членство в СПК. Права и задължения на членовете на Сдружението. 
 1. Член на СПК може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите на Сдружението и желае да допринесе за постигането им с лична доброволческа дейност. 
 2. Членство в Сдружението се придобива чрез подаване на писмено заявление за членство, чрез създаване на профил през сайта на СПК и заплащане на годишен членски внос. Заявлението за членство подлежи на одобрение от Управителния съвет на СПК в едномесечен срок. 
Всеки член на СПК има право:
 1. Да участва като доброволец в дейността и инициативите на Сдружението;
 2. Да гласува в Общото събрание на Сдружението и да бъде избиран в органите му на управление;
 3. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 4. Да дава идеи за инициативи, с които да се популяризира и доразвива дейността на Сдруженеито. 
 5. Да ползва безплатно имущество на Сдружението (планинска и спортна екипировка и инвентар)
 6. Да участва безплатно в планинско велосъстезание “Спици и бодли” след първата година на членство или при участие в някоя от благотворителните ни инициативи;
 7. Да ползва договорените от СПК търговски отстъпки в магазини за планинска и спортна екипировка, и в други партньори на Сдружението;
 8. Да се записва с приоритет за участие в клубни преходи.

Членството в СПК не гарантира право на участие във всички клубни преходи. Организационни въпроси относно провеждането на клубни преходи, включително, но не само относно броя и състава на участниците, необходимите минимална задължителна екипировка, ниво на подготовка и маршрут, се разрешават във всеки отделен случай от организатора на на конректното събитие. Участието в клубен преход се осъществява след изрично потвърждение от организатора, предоставено на всеки участник в подходящ срок преди прехода. 

Всеки член на СПК се задължава:
 1. Да спазва Устава на СПК и настоящите Общи условия, и да изпълнява решенията на управителните органи на Сдружението;
 2. Да заплаща в срок годишния си членски внос;
 3. Да участва като доброволец в поне една клубна инициатива годишно;
 4. При потвърдено от организатора участие в клубен преход, да се запознае предварително с маршрута, да разполага с необходимата минимална задължителна екипировка и да притежава планинска застраховка, валидна за периода на клубния преход. 
 5. Да полага дължимата грижа за съхранението и правилната експлоатация на клубната екипировка. В случай на повреда или загуба на клубно имущество, поради ни неправилна употреба, да възстанови в парична или материалната форма повредата/загубата. 
 6. Да се отнася с уважение към планината и да полага лични усилия за постигане на целите на Сдружението.
Заключителни разпоредби
 1. Спорове във връзка с прилагането на настоящите Общи условия се разрешават доброволно в дух на добра воля и сътрудничество.